Seminar počinje za

Ciljevi seminara

Edukacija

i osnaživanje kompetencija djelatnika visokih učilišta zaduženih za unutarnje osiguravanje kvalitete na visokim učilištima.

Razmjena iskustava

i primjera dobre prakse te povezivanje djelatnika visokih učilišta koji se u svome radu bave osiguravanjem kvalitete.

Otvaranje rasprave

o ulozi i značaju funkcionalnih unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta za modernizaciju i pokretanje promjena u visokom obrazovanju.

Doprinos

daljnjem unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj i jačanju kulture kvalitete.

Upoznavanje

s dobrim inozemnim praksama u području unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta i uloge menadžera kvalitete u visokom obrazovanju.

Razumijevanje

europskog i nacionalnog okvira vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja.

O seminaru

Govornici

 • Inozemni i domaći stručnjaci u području unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta

Ključne teme

 • Unutarnje osiguravanje kvalitete iz nacionalne i europske perspektive
 • Razvoj kvalitete u na Europskom prostoru visokog obrazovanja
 • ESG kao okvir za razvoj unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta
 • PDCA ciklus
 • Razvoj i unaprjeđivanje kvalitete studijskog programa
 • Ishodi učenja i kvalifikacijski okviri kao alat za osiguravanje kvalitete studijskog programa
 • Osiguravanje kvalitete nastavnog procesa
 • Indikatori praćenja kvalitete nastave i unaprjeđivanje
 • Kvaliteta službi podrške studentima
 • Prilike i izazovi za daljnji razvoj kvalitete

Sudionici

 • Djelatnici visokih učilišta koji su odgovorni za provedbu aktivnosti i procedura unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete na svojim visokim učilištima (voditelji kvalitete, predsjednici povjerenstava i odbora za kvalitetu i sl.).

HOTEL KOLOVARE

Bože Peričića 14, 23000 Zadar

10. - 12. studenog 2022.

100 dostupnih mjesta

U skladu s epidemiološkim mjerama

RUČAK I UMREŽAVANJE

Predviđen izlet

Program

Govornici

BIOGRAFIJE

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek diplomirala je i doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. izabrana je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na istom fakultetu, a od 2001. do 2006. godine obavljala je funkciju dekanice.
Dio svog znanstveno-nastavnog usavršavanja provela je u inozemstvu, i to na institucijama u Danskoj, Finskoj, SAD-u, Italiji i Grčkoj. Držala je pozvana predavanja u SAD-u, Izraelu, Rumunjskoj, Kini, Gruziji, Indiji, Crnoj Gori, Njemačkoj itd..
Imenovana je za civilnog eksperta u Odboru za planiranje hrane i poljoprivrede (FAPC) u NATO savezu u Bruxellesu. Od 2005. godine članica je izvršnog odbora organizacije International Consortium of Agricultural and Related Universities (ICA).
Od 2003. do 2005. godine bila je predsjednica Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske, a od 2007. vodi rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Imajući jasnu viziju razvoja Agencije, aktivnim je angažmanom pozicionirala AZVO kao jednog od ključnih dionika u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja i znanosti te kao značajnu partnersku instituciju visokim učilištima i znanstvenim organizacijama. Posebnu pozornost posvetila je međunarodnoj suradnji, kroz poticanje i održavanje suradnje s agencijama za osiguranje kvalitete iz Europe i svijeta, međunarodnim udruženjima i drugim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama.
Za svoj rad dobila je značajna priznanja od kojih se izdvajaju: Državna nagradu za znanost u kategoriji Nagrade za životno djelo za doprinos razvoju biotehničkih znanosti (2020.), Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (2007.), Godišnja državna nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, posebice za istraživanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda (2001.) itd. te je autorica brojnih publikacija.

Stamenka Uvalić-Trumbić međunarodna je stručnjakinja za visoko obrazovanje i bivša direktorica Odsjeka za visoko obrazovanje UNESCO-a. Tijekom dvadesetogodišnjeg rada u UNESCO-u (1990. ̶ 2011.), posebno se istaknula projektima Lisabonske konvencije za priznavanje diploma (1997.) koja ostaje jedini legalni instrument u Bolonjskom procesu; utjecaju globalizacije na visoko obrazovanje; partnerstvom s OECD-om u izradi zajedničkih smjernica UNESCO/OECD za kvalitetu u prekograničnom visokom obrazovanju (2005.) i suradnjom sa Svjetskom bankom na jačanju kapaciteta regionalnih mreža za osiguravanje kvalitete u zemljama u razvoju (2007. ̶ 2011.). Bila je izvršna tajnica UNESCO-ve svjetske konferencije za visoko obrazovanje (Pariz, 2009.).
Nakon UNESCO-a, nastavlja profesionalne aktivnosti kao viša savjetnica Savjeta za akreditaciju visokog obrazovanja (CHEA/CIQG), Washington, SAD za osnivanje Internacionalne grupe za kvalitetu (2012. – 2020.); članica Internacionalnog savjeta Šangajskog akademskog rangiranja sveučilišta (2011. – do danas) i konzultantica UNESCO-a.
Dobitnica je više internacionalnih priznanja i nagrada (Internacionalni ekspert godine za visoko obrazovanje, Washington, 2010.; Nagrada za izuzetan doprinos osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju u Africi, 2015.; posebno priznanje mreže Azije i Pacifika za unaprjeđenje kvalitete i izvrsnosti u visokom obrazovanju na regionalnoj i međunarodnoj razini, 2015.) te je autorica brojnih publikacija.

Prof. dr. sc. Krešimir Buntak, nakon diplome na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i magisterija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u području menadžmenta.
U svojoj je profesionalnoj karijeri gotovo 20 godina obavljao različite menadžerske funkcije. Od 1997. do 2000. obavljao je dužnost v. d. pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba i člana Poglavarstva te je u to vrijeme bio i član Gospodarskog vijeća Grada Zagreba. U razdoblju od 2000. do 2004., kao predsjednik Uprave vodio je Končar alate d.d., jednu od većih alatnica s programom alata za automobilsku industriju i industriju bijele tehnike. Od 2009. do 2012. godine obnaša dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo čime aktivno sudjeluje u pregovorima pridruživanja Europskoj uniji u području infrastrukture kvalitete. U svom profesionalnom radu član je velikog broja upravnih i nadzornih odbora, kao i savjetnik uprava u poduzećima.
Organizirao je i sudjelovao u radu velikog broja međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojima je kao pozvani predavač ili autor izlagao radove iz područja menadžmenta, upravljanja poslovnim procesima, upravljanja kvalitetom, upravljanja pametnim gradovima i digitalnoj transformaciji te održivim sustavima. Samostalno i u koautorstvu objavio je više od 70 znanstvenih radova, 11 udžbenika i knjiga i više od 80 stručnih radova. Od 2012. godine je zaposlen na Sveučilištu Sjever, a trenutno u statusu redovitog profesora obavlja funkciju pročelnika sveučilišnog Odjela za logistiku i održivu mobilnost.
Za svoj rad nagrađivan je do sada više puta od čega posebno treba istaknuti Povelju IVANČICA URIHO (2002.), Brončanu plaketu Udruženja obrtnika grada Zagreba (2009.), Zahvalnicu za poseban doprinos u radu Asocijacije za kvalitetu i standardizaciju Srbije (2014.) te Povelju Hrvatskog društva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2015.).

Ana Jakopec docentica je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Od 2018. do 2021. godine obavljala je funkciju prodekanice za studijske programe i cjeloživotno učenje te koordinirala izradu Samoanalize Filozofskoga fakulteta u Osijeku u 2020. godini, Priručnika za osiguravanje i unapređivanje kvalitete rada Filozofskoga fakulteta Osijek 2020. te posjet Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Filozofskog fakulteta Osijek.
Predaje kolegije iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. Središnje područje njezinog istraživačkog interesa je pravednost u organizacijskom kontekstu, a bavi se i istraživanjima rukovođenja te upravljanja organizacijskim promjenama, što uspješno prenosi u organizacijsku praksu i primjenjuje u svom savjetodavnom radu u području razvoja ljudskih potencijala i upravljanja promjenama.

Aleksandar Šušnjar zaposlenik je Centra za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci te institucijski koordinator Sveučilišta u Rijeci u jednoj od mreža inicijative Europskih sveučilišta – YUFE (Young Universities for the Future of Europe).
Diplomirao je na Sveučilištu u Rijeci na nastavničkom studiju filozofije i engleskog jezika i književnosti, a trenutno je i doktorand na poslijediplomskom studiju filozofije. Tijekom studiranja, bio je aktivan u nizu studentskih organizacija i predstavničkih tijela različitih razina, uključujući i pozicije predsjednika Hrvatskog studentskog zbora, člana Izvršnog odbora Europske studentske unije i člana Upravnog odbora Europskog registra studenata stručnjaka u osiguravanju kvalitete.
Sudjelovao je također u različitim vrstama vanjskih vrednovanja visokih učilišta, agencija i tematskim vrednovanjima za nacionalne agencije za osiguravanje kvalitete, Europsku udrugu za osiguravanje kvalitete (ENQA) i različite projektne inicijative, a trenutno je član Registarskog odbora Europskog registra za osiguravanje kvalitete (EQAR).

Zamjenica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje; stručnjakinja za osiguravanje kvalitete u području visokog obrazovanja i glavna auditorica (lead auditor) za normu EN ISO 9001. Sudjelovala je u ustroju i razvoju sustava osiguravanja kvalitete Agencije, izradi strateških dokumenta i politika kvalitete te praćenju njihove provedbe. U postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete doprinijela je razvoju postupka vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (audit) 2009. godine te temeljem revidiranih ESG-ova razvoju novog modela audita tijekom 2017. godine. Inicirala je osnivanje Hrvatske nacionalne mreže jedinica za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima (CroQAnet) s ciljem širenja dobre prakse u području osiguravanja kvalitete te izgradnje kulture kvalitete na visokim učilištima. Sudjelovala je kao članica povjerenstva u postupcima vanjskih vrednovanja te edukacijskim aktivnostima organiziranim za članove stručnih povjerenstava i visokih učilišta. Autorica je niza radova i izlaganja na konferencijama iz područja osiguravanja kvalitete. Članica je radnih skupina te znanstvenih i programskih odbora međunarodnih i domaćih stručnih i znanstvenih skupova.

Silvija Grgić

Silvija Grgić diplomirala je na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, edukacijsku fiziku, tehnički i informatiku. Od 2009. godine radi na Visokom učilištu Algebra, gdje je dala veliki doprinos implementaciji unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, koji je nagrađen sa nekoliko certifikata. Tijekom godina sudjelovala je i vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete u Hrvatskoj i Sloveniji; certificirana je ECDL trenerica; urednica više od deset priručnika u području računarstva, suautorica knjige u području informacijske tehnologije; autorica i suautorica stručnih i znanstvenih radova u području informacijskih znanosti; gostujuća predavačica na brojnim domaćim i stranim stručnim konferencijama; održava radionice u području osiguravanja kvalitete, metodološkog i didaktičkog razvoja nastavnika te izrade standarda zanimanja. Sudjeluje u projektima u području osiguravanja kvalitete i provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao članica projektnog tima ili stručnjakinja za ishode učenja. Doktorandica je na studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Dražan Kozak je redoviti profesor u trajnom zvanju na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Slavonskom Brodu na dužnosti pomoćnika rektora za osiguravanje kvalitete. Bio je dekan matične ustanove u vremenu od 2009. do 2013. te prorektor za nastavu Sveučilišta u Osijeku od 2017. do 2020. Bio je član Akreditacijskog savjeta AZVO-a od 2014. do 2018. godine. Certificirani je stručnjak za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete od 2008. godine od strane AZVO-a te osposobljen za akreditaciju prema EUR-ACE standardu od strane FINHEEC-a. Završio je ECA-NVAO seminar Institutional and Programme Reviews: Towards New Combinations. Sudjelovao je u brojnim međunarodnim timovima za vrednovanje visokih učilišta u Finskoj, Češkoj, Malti, Kazahstanu, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH i Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš redovita je profesorica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2004. godine uključena je u razvoj sustava kvalitete na Sveučilištu u Rijeci te na matičnom fakultetu kao prodekanica, dekanica te članica sveučilišnih i fakultetskih tijela. Bila je predsjednica i članica sveučilišnog Odbora za kvalitetu, a trenutno je predsjednica Savjeta za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci. Vodila je i sudjelovala u nizu reformskih projekata vezanih za osiguravanje kvalitete, ishode učenja te razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Članica je radne grupe za osiguravanje kvalitete unutar mreže Europskih sveučilišta YUFE. Sudjelovala je u izradi Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci te pripremi i provedbi prvog i drugog ciklusa unutarnje prosudbe.

Prof. dr. sc. Mile Dželalija profesor je fizike te je većinu svojih istraživanja proveo na Institutu za teškoionska istraživanja GSI u Darmstadtu te CERN-u u Ženevi. Ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i upravljanju brojnim međunarodnim projektima u okviru međunarodnih i programa Europske unije. Prof. dr. sc. Dželalija vodi aktivnosti osiguravanja kvalitete, provedbu Europskih digitalnih vjerodajnica za učenje te automatsko priznavanje kvalifikacija za Europsko sveučilište mora, SEA-EU. Ekspert je Europske komisije za kvalifikacijske okvire, vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, osiguravanje kvalitete i digitalizaciju vjerodajnica. Autor je više od 300 recenziranih znanstvenih i stručnih radova te je pozvani predavač na više od 100 međunarodnih skupova.

Izv. prof. dr. sc. Maja Martinović radi na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao prodekanica i pročelnica Katedre za marketing i turizam. Voditeljica je studija Doctor of Business Administration od Sheffield Halam University-a u Zagrebu, a u Luxembourg School of Business je članica Odbora za kvalitetu.
Ima iskustvo rada s vodećim strukovnim akreditacijskim agencijama te s agencijama za znanost i visoko obrazovanje u nekoliko zemalja članica Europske unije. Bila je članica Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje i redovito izlaže na konferencijama o kvaliteti u visokom obrazovanju u organizaciji AACSB International-a. U Nadzornom je odboru tvrtke ZŠEM – Poslovna akademija, zamjenica je predsjednika Nadzornog odbora i predsjednica Revizijskog odbora Hrvatske radiotelevizije te je članica Nadzornog odbora Grupe Končar-Elektroindustrija d.d.

Goran Đaković voditelj je postupaka vanjskog vrednovanja agencija u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA). Cilj je tih postupaka ostvarivanje ili obnova članstva u ENQA-i te procjena usklađenosti rada agencija sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Prije toga radio je u Odjelu za institucionalni razvoj Udruženja europskih sveučilišta (EUA) uglavnom fokusirajući se na područja osiguravanja kvalitete, učenje i poučavanje te priznavanje kvalifikacija te prethodnog učenja. Tijekom rada u EUA-i bio je uključen i u rad IEP-a (Institutional Evaluation Programme).
Prije nego što se pridružio ENQA-i i EUA-i, bio je voditelj istraživačke jedinice na Međunarodnoj školi za društvene i poslovne studije u Sloveniji. Od 2015. godine bio je vanjski ocjenjivač prijava za nagradu „HR Excellence in Research Award”. Završio je preddiplomski studij Upravljanje ljudskim resursima na Sveučilištu u Ljubljani u Sloveniji te diplomski studij Javne politike na Sveučilištu Twente u Nizozemskoj.

PREZENTACIJE

Prijave

Detalji o prijavi
Zbog ograničenog broja sudionika, sa svakog visokog učilišta na seminaru može sudjelovati jedna osoba. U slučaju spriječenosti ili nemogućnosti sudjelovanja molimo da prilikom prijave navedete zamjenskog sudionika kako bi se osiguralo prisustvo predstavnika svih visokih učilišta.
Seminar se organizira u okviru projekta SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja) te je besplatan je za sve sudionike) financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje pokriva i troškove organiziranoga smještaja i prehrane.
Prijavni obrazac
Prijave su obavezne na sljedećoj poveznici.

Kontakt

T: 01/6274 - 837
E: javnost@azvo.hr
E: medjunarodna@azvo.hr